Čime se tretiraju akutni napadi HAE?

PRIMENA ADRENALINA, ANTIHISTAMINIKA I KORTIKOSTEROIDA NIJE DELOTVORNA U SLUČAJU HAE I MOŽE ŽIVOTNO UGROZITI PACIJENTA OBOLELOG OD HAE U AKUTNOM NAPADU!

Dosad je u svetu razvijeno pet efikasnih preparata za akutne napade HAE i gotovo svi su odobreni za samostalnu primenu. U pitanju su ili humani, odnosno rekombinantni koncentrat C1 inhibitora, ili antagonisti bradikininskih receptora, odnosno inhibitor kalikreina:

1. Berinert® (pdC1-INH), CSL Behring, Marburg, Nemačka, 20 IU/kg (IV) (ampula 500 IU)

2. Cinryze® (pdC1-INH), Shire, Leksington, SAD, 20 IU/kg (IV) (ampula 500 IU) – nestašica prijavljena u Evropi od aprila 2017, obustava proizvodnje zbog primedaba FDA na snazi.

3. Ruconest® (rh C1-INH), Pharming Group NV, Lajden, Holandija, 50 IU/kg (IV), 42 kg: 4200 IU (IV) (ampula 2100 IU)

4. Firazyr® (antagonista bradikininskih receptora ikatibant), Shire, Leksington, SAD, 30 mg fiksna doza (SC)

5. Kalbitor® (inhibitor kalikreina) (samo u SAD), Dyax Corp, Burlington, SAD, 30 mg fiksna doza (SC)

Godine 2017. FDA je odobrila Haegardu, prvu preventivnu supkutanu terapiju za HAE kompanije CSL Behring. Haegarda se samostalno primenjuje dvaput nedeljno supkutano i, prema podacima iz studije, uspešno smanjuje broj napada i do 95%, a upotrebu dodatnih lekova za akutne napade za 99%.

Godine 2018. FDA je odobrila Takhzyro, preventivnu supkutanu terapiju za HAE kompanije Takeda. Takhzyro je namanjen za samostalnu primenju dva puta mesečno supkutano kod pacijenata starijih od 12 godina. Prema podacima iz studije uspešno smanjuje broj napada i do 87%, a upotrebu dodatnih lekova za akutne napade za 87%.

Koliko lekova je potrebno?

1. Doziranje humanog C1 inhibitora Berinert® radi tretiranja akutnog napada zavisi od kilaže pacijenta, a preporučena doza je 20 IU/kg. Ampula leka sadrži 500 IU, a svetska preporuka je sledeća:

● 1000 IU ukoliko je težina ≤50 kg (2 ampule)

● 1500 IU ukoliko je težina >50 kg i ≤75 kg (3 ampule)

● 2000 IU ukoliko je težina >75 kg i ≤100 kg (4 ampule)

● 2500 IU ukoliko je težina >100 kg (5 ampula)

2. Preporučena doza rekombinatnog C1 inhibitora (Ruconest®) za tretiranje akutnog napada jeste 50 IU/kg. Jedna ampula sadrži 2100 IU, tako da pacijenti koji teže ≤42 kg treba da prime jednu ampulu, a oni čija je kilaža >42 kg dve ampule. Pacijentima je u većini slučajeva jedna doza leka dovoljna, a sve zajedno ne bi trebalo da pređe dve doze u toku 24 sata.

3. Fiksna doza ikatibanta (Firazyr®), antagoniste bradikininskih receptora, iznosi 30 mg. U pitanju je rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu koji je kod Agencije za lekove i medicinska sredstva odobren za supkutanu samoprimenu. Ukoliko je klinički odgovor na jednu dozu leka nezadovoljavajući, nakon šest sati se može primeniti još jedna doza, pa nakon dodatnih šest sati još jedna. Ne bi trebalo dati više od tri doze u toku 24 sata.

Deca i trudnice

Jedini lek koji je odobren za tretiranje akutnih napada kod dece i trudnica zasad je pdC1-INH (Berinert®). Učestalost akutnih napada HAE u trudnoći može se povećati.

Kako se leče HAE pacijenti

Lekovi za HAE koriste se po potrebi. Što se lek ranije primeni, to brže dolazi do regresije otoka i manji je broj doza neophodnih za tretiranje akutnog napada. Zbog nepredvidive prirode bolesti i toka samog napada, od životnog je značaja da pacijenti u svakom trenutku imaju kod sebe dovoljan broj lekova za tretiranje bar dva napada, kakva je preporuka u svetskim smernicama za lečenje HAE. Važno je imati na raspolaganju bar dva različita preparata, od kojih bi jedan morao biti humani, odnosno rekombinantni C1 inhibitor. Najveći stepen pouzdanosti u tretiranju akutnih napada, prema dostupnim studijama, ima Berinert®, humani C1 inhibitor, doziran po kilogramu telesne težine, zbog čega se preporučuje kao prvi izbor u lečenju laringealnih otoka kod pacijenata s HAE.

Plan lečenja akutnih napada hereditarnog angioedema mora biti individualan i napravljen u dogovoru sa lekarom specijalistom. Kada je reč o broju napada na godišnjem nivou, on ne samo da varira od osobe do osobe već se menja i u toku životnog ciklusa. Nemoguće je predvideti očekivani broj napada. Isto se odnosi i na terapijski odgovor.

Svetska je preporuka da se tretiraju napadi koji mogu imati smrtni ishod (otok lica i disajnih organa), abdominalni napadi (otok gastrointestinalnog trakta) i drugi napadi koji dovode do toga da pacijenti izostaju u školi ili odsustvuju sa posla.

Napominjemo takođe da je kratkotrajna profilaksa pre planirane hirurške ili stomatološke intervencije, prema svetskim smernicama za lečenje HAE, obavezna kod ovih pacijenata zbog visokog rizika od laringealnog otoka. Ukoliko se otok javi tokom intervencije, u polovini slučajeva završava se smrtonosnim gušenjem. Jedini lek s odobrenjem EMA i FDA za kratkotraju profilaktičku primenu jeste pdC1-INH (Berinert®).

Prema evidenciji kojom raspolaže udruženje HAE Srbija, u našoj zemlji potvrđenu dijagnozu hereditarnog angioedema zasad ima 80 osoba, a bez dijagnoze živi još toliko. 

Korisna literatura:

WAO Guideline for the management of hereditary angioedema, Timothy Craig, MD, et al., http://www.worldallergy.org/UserFiles/file/wao-guideline.pdf , accessed: May 20 2017.

Efficacy of Different Medical Therapies for the Treatment of Acute Laryngeal Attacks of Hereditary Angioedema due to C1-esterase Inhibitor Deficiency, Konrad Bork, MD, et. al., http://www.jem-journal.com/article/S0736-4679(15)01268-8/pdf, accessed September 11 2017.

Hereditary angioedema: Treatment of acute attacks, Marco Cicardi, MD, Bruce Zuraw, MD, http://www.uptodate.com/contents/hereditary-angioedema-treatment-of-acute-attacks, accessed: January 21 2017.

Pediatric hereditary angioedema due to C1-inhibitor deficiency, Henriette Farkas, MD, https://aacijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1710-1492-6-18, accessed September 15 2017.